Przechodzisz właśnie na stronę:
Powrót

Progi podatkowe w Polsce – pierwszy i drugi próg podatkowy (18% i 32%). Jak liczony jest podatek PIT?

0

Szymon Masło   |  

20 września 2018

Progi podatkowe w Polsce – pierwszy i drugi próg podatkowy (18% i 32%). Jak liczony jest podatek PIT?

W polskim systemie fiskalnym ważne miejsce zajmuje podatek dochodowy, odprowadzany od przychodu lub dochodu lub według stałej stawki wartościowej. Popularną metodą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (podatkiem PIT) jest skala podatkowa, w której są dwa progi – 18 i 32 proc. podatku. W jaki sposób wylicza się taki podatek, jakie deklaracje w związku z nim należy złożyć i jak można zaoszczędzić na płatności podatku PIT według skali podatkowej?

Ustawa o PIT

Podstawą naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych według skali podatkowej i nie tylko jest ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Skala podatkowa, obok podatku liniowego, karty podatkowej i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jest jedną z czterech form opodatkowania podatkiem PIT przychodów lub dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne. Podatek dochodowy pobiera się od podstawy obliczenia podatku według stawki:

  • 18 proc. podatku minus kwota zmniejszająca podatek w przypadku podstawy opodatkowania do 85 528 zł,
  • 32 proc. podatku – tj. 15 395,04 zł + 32 proc. nadwyżki ponad kwotę dochodu 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek.

Kwota zmniejszająca podatek to ustalona ustawowo suma, którą należy odliczyć od zaliczek odprowadzanych w ciągu całego roku na podatek dochodowy PIT. Wysokość kwoty zmniejszającej podatek jest zależna od wysokości dochodu osiągniętego w danym roku przez podatnika.

Obecnie kwota zmniejszająca podatek, o której mowa powyżej, jest wskazywana na nowych zasadach i wynosi:

  • 1440 zł – dla podstawy opodatkowania nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł,
  • 1440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł)/ 5 000 zł, dla podstawy opodatkowania wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł,
  • 556,02 zł – dla podstawy opodatkowania wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
  • 556,02 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł)/ 41.472 zł, dla podstawy opodatkowania wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Jak widać, kwota zmniejszająca podatek obniża się wraz ze wzrostem podstawy obliczenia podatku. W przypadku, gdy dochód podatnika wyniesie 127 000 zł, taka kwota nie jest już obliczana i nie przysługuje podatnikowi przy rozliczeniu rocznym PIT.

Istota opodatkowania skalą podatkową

Metoda opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych według skali podatkowej polega na tym, że wysokość stawki podatku rośnie wraz z podstawą opodatkowania. Im więcej podatnik zarabia, tym więcej powinien odprowadzić podatku do urzędu skarbowego. Tak działa zasada progresji, dzięki której można niekiedy uzyskać zwolnienie z opłacania podatku. Uniknięcie podatku PIT będzie możliwe, jeśli podatnik zarobi nie więcej, niż wynosi kwota wolna od podatku, czyli obecnie 8 000 zł.

Podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest dochód podatnika, rozumiany jako różnica pomiędzy przychodem osoby fizycznej, a kosztem uzyskania takiego przychodu. Jeśli dochód podatnika przekroczy 85 528 zł, wówczas każda nadwyżka ponad tę kwotę będzie opodatkowana według stawki 32 proc.

Pierwszy próg podatkowy

W skali podatkowej pierwszy próg podatkowy dotyczy podatników, którzy w danym roku podatkowym zarobiły nie więcej niż 85 528 zł. Płacą oni fiskusowi daninę w wysokości 18 proc. podatku dochodowego.

Drugi próg podatkowy

Wyższą daninę według skali podatkowej płacą najbogatsi podatnicy w Polsce. To 32 proc. kwoty dochodu, które naliczane jest nie od całej kwoty podstawy opodatkowania, ale wyłącznie od nadwyżki ponad pierwszy próg skali – 85 528 zł.

Rozliczenie podatkowe PIT przy skali podatkowej

Podatnicy rozliczający się z fiskusem według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej – 18 i 32 proc. podatku PIT, zobowiązani są w terminie do końca kwietnia kolejnego roku podatkowego złożyć we właściwym według swojego miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym osobiście, wysłać pocztą lub złożyć e-deklarację podatkową na drukach:

  • PIT-36 – druk przeznaczony dla podatników opodatkowanych skalą podatkową, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody samodzielnie, bez pośrednictwa płatnika;
  • PIT-37 – druk przeznaczony dla podatników opodatkowanych skalą podatkową, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody za pośrednictwem płatnika, np. pracodawcy.

Rozliczenia z wykorzystaniem ulg i preferencji podatkowych

Zarówno w deklaracji podatkowej PIT-36, jak i PIT-37 można wykorzystać wiele mechanizmów, które pozwolą zmniejszyć zobowiązanie należne fiskusowi z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych lub wypracować nawet zwrot podatkowy.

Pierwszą możliwością jest złożenie deklaracji PIT ze skali podatkowej na druku właściwym dla:

  • małżonków,
  • osób samotnie wychowujących dzieci.

Osoby pozostające w związku małżeńskim, mające wspólność majątkową przez cały poprzedni rok podatkowy, mogą rozliczyć się z fiskusem na jednym druku PIT, dzięki czemu uzyskują korzystne rozwiązanie ekonomiczne. Dzieje się tak dlatego, że podatek należny fiskusowi oblicza się dla ich wspólnej deklaracji. Najpierw dochody męża i żony są sumowane, później dzieli się je na pół i od tak uzyskanej kwoty ustala wysokość stawki podatkowej. Podatek oblicza się w podwójnej wysokości od połowy dochodów wypracowanych w danym roku podatkowym przez małżonków.

Analogicznie osoba samotnie wychowująca dziecko korzysta z preferencji polegającej na podzieleniu dochodów jej i dziecka na pół, obliczeniu stawki podatku i wyliczeniu podatku PIT należnego fiskusowi jako dwukrotność podatku od połowy dochodów. Podatek można zmniejszyć przez zastosowanie ulgi na dzieci, ulgi rehabilitacyjnej, ulgi na internet i innych, dostępnych dla podatnika ulg, o ile spełnia się określone ku temu warunki.

Przeczytaj też:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Skontaktuj się

Zapraszamy do kontaktu z nami. Może masz jakieś ciekawe promocje - chętnie wymienimy doświadczenia.